top of page

 

 

Zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento dokument obsahuje informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci pořádaných akcí.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje resp., kdo je jejich správcem?

Vaše údaje jsou sdružovány v databázi klientů pro Petrabyoga.cz. Správcem Vašich osobních údajů je Petra Baďurová.

2. Kdo bude kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, jako klienta, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídka produktů a služeb poskytovaných v rámci služeb nabízených na stránkách www.petrabyoga.cz. Zpracováním se rozumí analýzy a segmentace s cílem co nejvíce přizpůsobit nabídku Vašim potřebám. Osobní údaje, které zpracovávám, využívám k tomu, abych lépe vyhodnotila Vaše potřeby a mohla Vám nabídnout vhodné řešení ve formě nabídky dalších služeb. Komunikace probíhá všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, webové rozhraní).

 

4. Jaké osobní údaje používám?

Používám pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o tyto:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození);

 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);

 • sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví);

 • údaje o využitých službách (např. historie nákupů, účast na jógových akcích, historie emailové komunikace).

 • Některé dobrovolně poskytnuté údaje o zdravotním stavu (užívané léky, prodělané operace, nemoci);

Žádný z výše poskytnutých údajů nebude sdílen s třetí stranou. Všechny Vámi poskytnuté údaje zůstávají předmětem privátní databáze.

 

5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané prostřednictvím webu petrabyoga.cz pocházejí od Vás z přihlášek, které zasíláte elektronicky (přes webové rozhraní, nebo emailem).

 

6. Pro jaké účely můžete udělit případný souhlas? Komu souhlas udělujete?

Konkrétně je účelem Vašeho souhlasu možnost oslovit Vás s naší obchodní nabídkou /emailem, SMS/, případně zajistit Vám lékařskou pomoc v případě nouze během jógové lekce/kursu/pobytu/či jiné akci, které se s námi v rámci poskytovaných služeb zúčastníte, případně informovat ošetřujícího lékaře na místě o užívaných lécích nebo prodělaných operacích či aktuálním zdravotním stavu, případně informovat člena rodiny či zákonného zástupce.

 

7. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů Společnost, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky.

 

8. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje uchovávám po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení. Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

 

9. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/o Vás zpracovává; Společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a další kopii je Společnost oprávněna účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 • Právo na opravu – můžete Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají.

 • Právo na výmaz – můžete Společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

  • byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  • Vaše osobní údaje musí být vymazány k datu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 • Právo na omezení zpracování - můžete Společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

  • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat; odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností pro účely přímého marketingu.

 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost na email: info@petrabyoga.cz nebo k příslušnému orgánu zabývající se zneužitím osobních údajů. 

10. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek je zcela dobrovolné.

bottom of page